Privacybeleid

Petit Moi respecteert uw privacy. Daarom verwerken we enkel gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Petit Moi. Het beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor we deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe uw gegevens worden beschermd tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar deze opgeslagen worden, welke beveiligingstechnieken er worden gebruikt en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

 

Webhosting

Combell

Onze website(s) worden gehost bij Combell nv. Deze partij verwerkt persoonsgegevens namens ons, maar gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Combell kan metagegevens, geen persoonsgegevens, verzamelen over het gebruik van de diensten.

Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail

Mailchimp

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Een kopie van de verwerkingsovereenkomst is (indien gewenst) opvraagbaar.

E-mailadressen die via onze website worden verkregen, worden voor marketingdoeleinden gebruikt. Een link naar dit privacybeleid vind u bij iedere aanmeldingsoptie.

Combell

Voor ons zakelijke emailverkeer maken wij gebruik van Combell. Gegevens worden niet apart opgeslagen, behalve op de Combell servers. De gegevens zijn enkel voor eigen administratie.

Combell kan metagegevens, geen persoonsgegevens, verzamelen over het gebruik van de diensten. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Betaling

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Via deze link vindt u de privacyverklaring van Mollie.

Klarna Pay Later

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-of creditcardnummer.

Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Via deze link vindt u de privacyverklaring van Klarna.

BNP Paribas Fortis

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel kunt u kiezen voor Overschrijving op voorhand. De factuur dient u over te maken op onze bankrekening bij BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis verwerkt uw naam, adres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening.

BNP Paribas Fortis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Via deze link vindt u de privacyovereenkomst van de Rabobank.

 

Verzending

Sendcloud

Onze pakketten worden geleverd door BPost in samenwerking met SendCloud. Uw naam en adres worden bijgevolg met SendCloud gedeeld.  Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

SendCloud is verwerker van persoonsgegevens. De algemene voorwaarden van SendCloud kun via deze link raadplegen.

BPost

BPost zal uw pakket uiteindelijk bij uw thuis, of in een pakjesautomaat leveren. Uw naam en adres worden bijgevolg met BPost gedeeld. BPost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

BPost is verwerker van persoonsgegevens. De algemene voorwaarden van BPost kun via deze link raadplegen.

 

Facturatie en boekhouden

FactuurSturen.be

Onze administratie en boekhouding wordt gevoerd in de software FactuurSturen.be.  Wij delen uw naam, adres en details van uw bestelling met deze software. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden, zijnde het aanmaken van verkoopfacturen.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. FactuurSturen.be is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. FactuurSturen.be gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Via deze link vindt u het privacybeleid van FactuurSturen.be.

SDP Accountants

De administratie wordt verwerkt door boekhoudkantoor SDP Accountants. Zij hebben bijgevolg toegang tot onze administratie, waaronder de verkoopfacturen met daarop uw naam, adres en bestelgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SDP Accountants heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. SDP Accountants is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SDP Accountants gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doelstelling van uw gegevensverwerking

Algemeen doel

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw bestelling. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om anders dan op uw vraag op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Petit Moi op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten als gebruiker

Als klant heeft u bepaalde rechten m.b.t. uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Inzagerecht

U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. U kunt daarvoor een verzoek doen via info@petit-moi.be. Binnen de 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wenst te ontvangen, dan zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Recht tot aanpassing

U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen. U kunt daarvoor een verzoek indienen via info@petit-moi.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wenst te ontvangen, dan zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt te beperken. U kunt daarvoor een verzoek indienen via info@petit-moi.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wenst te ontvangen, dan zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft ten alle tijde het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daarvoor een verzoek indienen via info@petit-moi.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wenst te ontvangen, dan zullen wij u vragen zich te legitimeren. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Profiling

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons via info@petit-moi.be.

Recht van bezwaar

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Petit Moi. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend stopzetten.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de GBA als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de GBA zijn de volgende:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België

Tel.: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Mocht een aanpassing in het privacybeleid gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan via e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Petit Moi
Steffi Vandamme
Spilstraat 16
8980 Beselare (Zonnebeke)

info@petit-moi.be

 

Laatst bijgewerkt: 25/10/2021